1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PedicureBreukelen en een cliënt waarop PedicureBreukelen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen PedicureBreukelen

PedicureBreukelen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. PedicureBreukelen zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan PedicureBreukelen melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag PedicureBreukelen het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag PedicureBreukelen de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. PedicureBreukelen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

PedicureBreukelen vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. PedicureBreukelen vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd . De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met PedicureBreukelen is betaling in termijnen mogelijk.

5. Personeel in de praktijk

PedicureBreukelen heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien PedicureBreukelen dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van PedicureBreukelen niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door PedicureBreukelen .

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet PedicureBreukelen vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan PedicureBreukelen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. PedicureBreukelen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem . PedicureBreukelen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. PedicureBreukelen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

PedicureBreukelen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. PedicureBreukelen is niet verplicht  de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

PedicureBreukelen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PedicureBreukelen is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. PedicureBreukelen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie

PedicureBreukelen geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op gelnagels . Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door PedicureBreukelen geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de nagels, niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

10. Beschadiging & diefstal
PedicureBreukelen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. PedicureBreukelen meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling , moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan PedicureBreukelen. PedicureBreukelen moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal PedicureBreukelen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien PedicureBreukelen en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft PedicureBreukelen het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen PedicureBreukelen en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.